Повідомлення про проведення загальних зборів 14.04.2021

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 02132645, місцезнаходження: 14017, м. Чернігів, вул. І. Мазепи,  58)

Приватне акціонерне товариство “Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат” (код за ЄДРПОУ 02132645) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 14 квітня 2021 року о 09:30 за місцезнаходженням Товариства: 14017 м. Чернігів, вул. І.Мазепи, буд. 58, (каб. 1 в будинку адміністрації). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 14 квітня 2021 року з 09:00 до 09:25 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 08.04.2021 р.

Порядок  денний

 1. Про затвердження кількісного складу, обрання членів лічильної комісії, включаючи голову комісії.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів та затвердження порядку голосування на загальних зборах товариства.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2020 рік.
 6. Розгляд звіту Ревізора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.
 7. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.
 8. Розподіл чистого прибутку 2020 року.

До 14.04.2021 р. акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. І.Мазепи, буд. 58, м. Чернігів, 14017 (приймальня) у робочі дні з 09:00 до 12:00, а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович, тел. (0462) 678-248.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщені проекти рішень  щодо кожного з питань порядку денного: http://cnrmk.com.ua/.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред’явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред’являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред’являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.  Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії) копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера:

 • документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера;
 • довіреність від акціонера;
 • договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера;
 • для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи, що містять інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази “всіма належними мені акціями”. Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке («за», «проти» якого чи «утримався») рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗАна свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ, (тис.грн. )

Найменування показника період
2020 2019
Усього активів 3069,4 2984,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1759,9 2019,3
Запаси 532,0 342,2
Сумарна дебіторська заборгованість 481,8 485,4
Гроші та їх еквіваленти 140,9 29,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1507,7 1394
Власний капітал 456,5 489,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 114,1 114,1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 310,7 121,6
Поточні зобов’язання і забезпечення 205,8 181,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 113,6 89,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28166 28166
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 4,0343 3,1669

 

Проект  порядку денного  з проектами рішень щодо кожного з питань:

 1. Про затвердження кількісного складу, обрання членів лічильної комісії, включаючи голову комісії.

Проект рішення:

 1. Обрати з числа працівників товариства, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів, наступний склад лічильної комісії:

– Голова лічильної комісії –  Іванець Ніна Сергіївна;

– Член лічильної комісії – Сокол Тетяна Вікторівна.

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 2. Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:
 • якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 • кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
 • кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
 1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів та затвердження порядку  голосування  на загальних зборах товариства.

Проект рішення:

 

 

1.Обрати головуючого та секретаря загальних зборів: головуючий – Тарасовець Олександр Олександрович,  секретар – Сокол Тетяна Вікторівна.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради без зауважень і додаткових заходів.
 2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернігівський ремонтно – монтажний комбінат» в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.
 2. Роботу Генерального директора в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів без зауважень і додаткових заходів.
 3. Розгляд звіту Ревізора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Ревізора за 2020 рік.
 2. Роботу Ревізора в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів без зауважень і додаткових заходів.
 3. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 1. Розподіл чистого прибутку 2020 року.

Проект рішення:

 1. Затвердити прибуток, який отриманий Товариством за 2020 рік, та розподілити його наступним чином:

– затвердити направлення грошових коштів на господарські потреби Товариства: на закупку матеріальних цінностей та  технічне  переобладнання основних засобів Товариства.

 1. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2020 році не нараховувати та не виплачувати.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

Загальна кількість акцій 28166, кількість голосуючих акцій – 25964 станом на  23.02.2021 р.  – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів. Всі акції прості іменні, інші типи акцій відсутні.

 

Наглядова рада ПрАТ «Чернігівський РМК»