Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Річна інформація за 2020 рік

Машиночитальний формат та КЕП

Титульний аркуш

 

02.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1/2021
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

 

Генеральний директор Тарасовець О.О.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБIНАТ”
 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02132645
 4. Місцезнаходження: 14017, Україна, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 58
 5. Міжміський код, телефон та факс: (0462)678-248, 4-24-01, (0462)678-248
 6. Адреса електронної пошти: info@cnrmk.com.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.03.2021, Затверджено рiчну iнформацiю про емiтента за 2020 рiк
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA
 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM
 10. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://cnrmk.com.ua/ 02.04.2021
(URL-адреса сторінки) (дата)

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду X
– інформація про виконавчий орган X
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення “Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв” (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю i надається про:

 

1.iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi

 

2. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря

 

3. iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення

 

3. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй

 

4. iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй

 

5. iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв

 

6. звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)

 

7. iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

 

8. вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть

 

9. аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) – аудит фiнансової звiтностi за звiтний перiод не проводився

 

10. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо);

 

Крiм того:

1. Iнформацiя про засновникiв Товариства не надається, тому що на дату складання звiту вони акцiями не володiють

2. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб – не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .

3. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

4. Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об’єкта (його частини) житлового будiвництва.

5. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України “Про акцiонернi товариства” не викупались протягом звiтного перiоду – iнформацiя не надається.

6. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї – iнформацiя не надається.

7. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось – iнформацiя не надається.

8. Зобов’язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi – iнформацiя не надається.

9. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН – не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.

10. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається в зв’язку з їх вiдсутнiтю.

11. iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не надається , тому що дивiденди в звiтному перiодi (та попередньму звiтному перiодi) не нараховувалися та не виплачувалися

12. iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається в зв’язку з тим, що такi подiї протягом звiтного перiоду не вiдбувалися.

13. рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдтверджена аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився

14. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому такi ЦП та особи вiдсутнi.

15. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, вiдсутня в емiтента i не надається;

16. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом – не надається в зв’язку з їх вiдсутнiстю

17. iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що в звiтному перiодi таких змiн не було.

18. Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi вiдсутня, тому що штрафiв, в тому числi на ринку цiнних паперiв не було.

19. Iнформацiя про судовi справи емiтента вiдсутня, тому що емiтент та /або посадовi особи не виступали стороною в судi на початок i на кiнець звiтного перiоду, позовнi вимоги яких складають 1% та бiльше активiв емiтента

20. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких ЦП не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.

21. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому  що обмеження у голосуючих акцiй вiдсутнi.

22. Вiдомостi про аудиторський звiт не надаються, тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився в звiтному перiодi

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБIНАТ”

 1. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РМК”

 1. Дата проведення державної реєстрації

18.08.1995

 1. Територія (область)

Чернігівська обл.

 1. Статутний капітал (грн)

114072,3

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

33

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

43.21 – Електромонтажнi роботи

33.14 – Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання (основний)

95.11 – Ремонт комп’ютерiв i периферiйного устатковання

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ “Полiкомбанк”, МФО 353100

2) IBAN

UA 583531000000000026000000401

3) поточний рахунок

UA 583531000000000026000000401

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

вiдсутнiй, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

 

 1. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Кiлькiсть працiвникiв на кiнець 2020 року – 33 особи, на кiнець 2019 року – 36 осiб. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу – 27 особи (в 2019 -31 особа). Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв, сумiсникiв  – 6 осiб, працюючих на умовах неповного робочого дня – 3 особи. Фонд оплати працi – 2730,4 тис. грн. У порiвняннi з 2019 роком (2661,4  тис. грн.) фонд оплати працi збiльшився на 69 тис. грн (2,59%) в зв’язку з пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати . Всi спiвробiтники володiють багаторiчним досвiдом обслуговування  касових апаратiв,  фiскальних реєстраторiв,  торгово -технологiчного  та торгiвельного обладнання. Проводиться полiтика щодо пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для забезпечення рiвня квалiфiкацiї фахiвцiв операцiйним потребам емiтента.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не входить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом року не надходили

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика була незмiнна.

 

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

 

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, викладених в Законi України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”.

 

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” та П(С)БО №25 “Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва”

 

При веденнi облiкових записiв, використовується “План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй” затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та “Iнструкцiя про застосування плану рахункiв”

 

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується “Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку” затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

 

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов’язань, вiдповiдно до “Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

 

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до основних засобiв, прийнята в розмiрi, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

 

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв зазначається в окремо для кожного активу при зарахуваннi такого активу на Баланс.

 

Строки корисного використання основних засобiв визначаються з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

 

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом.

 

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

 

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

 

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

 

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

 

Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

 

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань.

 

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

 

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi види продукцiї або послуг, якi надає емiтент: Послуги  з обслуговування   та ремонту холодильного та торгово – технологiчного обладнання,  систем кондицiонування,  касового та вагового обладнання.

 

Разом доходи за рiк склали: – 7856,8 тис. грн. (скоротилися в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом  8314,9 тис. грн.), в тому числi дохiд вiд реалiзацiї товарiв – 246,3 тич. грн.,  дохiд вiд реалiзацiї послуг – 7610,5 тис. грн.

 

Зменшення об’ємів реалізації за 2020 рік є наслідком кризових явищ та запровадження карантину внаслідок пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″.

 

Експорту немає. В iнших країнах дiяльнiсть не проводиться.

 

Надання цього виду послуг є перспективним та затребуваним.

 

Залежнiсть вiд сезонних змiн – незначна.

 

Основнi клiєнти  – юридичнi особи, фiзичнi особи-пiдприємцi, фiзичнi особи м.Чернiгова та Чернiгiвської областi.

 

Пiдприємство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi

 

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

 

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

 

непередбаченi дiї державних органiв;

 

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики;

 

непередбачена змiна кон’юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

 

непередбаченi дiї конкурентiв.

 

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв’язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останнiх 5 рокiв значних придбань та вiдчужень  активiв товариства не вiдбувалось. Загальна сума придбання основних засобiв протягом 2014-2018 рокiв – 376,3 тис. грн., продано – 37,7 тис. грн, списано основних засобiв на суму – 7,6 тис. грн.

 

В 2019 роцi – оновлено основнi засоби на 144,2 тис. грн., в т.ч. будинки i споруди модернiзацiя на 10,2 тис. грн., iншi основнi засоби  на 9,0 тис. грн., введено в експлуатацiю: конструктивнi елементи лiтнього майданчика – 45 тис. грн., торгiвельний павiльйон – 80 тис. грн. Списань та продажу не було.

 

В звiтному 2020 роцi –  оновлено основні засоби на 14,6 тис. грн. в т.ч. машини і обладнання на 2,2 тис. грн. (придбано монітор), інші основні засоби  на 12,4 тис. гривень. Списано комп’ютер (5,6 тис. грн.). Продажу не було.

 

Значнi iнвестицiї та придбання не плануються. Поточнi придбання здiйснюються за рахунок власних коштiв, отриманих вiд господарської дiяльностi

 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основнi засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi. Ступінь використання обладнання складає 46%.

 

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства.

 

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.

 

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об’єкта. Товариство постiйно iнвестує в основнi засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та пiдвищення якостi продукцiї.

 

Плани капiтального будiвництва у товариства вiдсутнi. Екологiчнi питання суттєвого на утримання основних засобiв впливу не мають.

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi фактори ризику:

– нестабiльнiсть законодавчої бази, потенцiйна можливiсть несподiваних змiн в полiтицi оподаткування та кредитно-фiнансової полiтики держави.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власного капiталу. Робочого капiталу достатньо для фiнансування поточних потреб Товариства

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду укладених але не виконаних договорiв у товариства немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У перспективi Товариство має намiр   збiльшувати кiлькiсть  клiєнтiв, сервiсних послуг, та як наслiдок  кiлькiсть  працюючих сервiсних iнженерiв.

Розширення виробництва, реконструкцiї не плануються.

Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому мають загальнодержавний характер.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробки у звiтному роцi на пiдприємствi не проводились.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiю про фiнансовий стан Товариства за останнi 3 роки можна знайти в засобах масової iнформацiї. Iншої iнформацiї, яка мала б суттєве значення для потенцiйного iнвестора, немає.

 

 

 1. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган управлiння Акцiонери згiдно реєстру Фiзичнi та юридичнi особи згiдно реєстру
Наглядова рада Голова та члени наглядової ради Голова наглядової ради            Тарасовець Ольга Панасiвна

Член наглядової ради Левченко Людмила Володимирiвна

Член наглядової ради Корнiйко Олександра Миколаївна

 

Ревiзор Одноосiбний орган – Ревiзор Нестеренко Елла Петрiвна
Виконавчий орган Одноосiбний виконавчий орган – Генеральний директор Генеральний директор – Тарасовець Олександр Олександрович

 

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович 1977 вища 24 ПРАТ “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК”, 02132645, Генеральний директор 03.04.2017, на 7 рокiв
Опис:

До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Повноваження та обов’язки визначенi Статутом, контрактом.

 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.

 

Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував

 

Посадова особа не надала iнформацiї щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: з  01.03.2007 р. – голова правлiння Товариства,  з 03.04.2012 – Генеральний директор Товариства.

 

Протягом звітного періоду зміни в складі посадової особи не відбувалися.

 

 

2 Голова наглядової ради Тарасовець Ольга Панасiвна 1954 вища 45 ПРАТ “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК”, 02132645, Голова Наглядової ради емiтента 10.04.2020, на 3 роки
Опис:

До повноважень посадової особи як голови Наглядової Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради.  Скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи Наглядової ради протягом перiоду.  Повноваження та обов’язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов’язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй. Обрана як акцiонер товариства.

 

Посадова особа додаткової винагороди  в натуральнiй формi не одержувала. Одержує винагороду по контракту згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв.

 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.

 

Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ “ЧРМК” з 2010 року (попереднє обрання 25.04.2014, 14.04.2017), пенсiонер.

 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів  (протокол вiд 10.04.2020)  переобрано на посаду члена Наглядової ради та за рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 10.04.2020) обрано головою Наглядової ради..

 

 

3 Член Наглядової ради Левченко Людмила Володимирiвна 1956 професiйно-технiчна 44 ПРАТ “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК”, 02132645, Член Наглядової ради ПрАТ “ЧРМК”, бухгалтер в товариствi 10.04.2020, на 3 роки
Опис:

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов’язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов’язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Обрана як акцiонер товариства

 

Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: Член  Наглядової ради емiтента з 2010 року (попереднє обрання 25.04.2014, 14.04.2017), бухгалтер в товариствi,з 2016 року – пенсiонер.

 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів  (протокол вiд 10.04.2020)  переобрано на посаду члена Наглядової ради.

4 Член Наглядової ради Корнiйко Олександра Миколаївна 1949 Чернiгiвський вечiрнiй механiко технологiчний технiкум 45 ПРАТ “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК”, 02132645, Член Наглядової  ради ПрАТ “ЧРМК”, головний бухгалтер емiтента. 10.04.2020, на 3 роки
Опис:

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов’язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов’язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Обрана як акцiонер товариства

 

Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ “ЧРМК” з 2010 року (попереднє обрання 25.04.2014, 14.04.2017), не працює, пенсiонер з 2011 року.

 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів  (протокол вiд 10.04.2020)  переобрано на посаду члена Наглядової ради.

 

 

5 Ревiзор Сета Свiтлана Юрiївна 1962 Чернiгiвський юридичний технiкум. 41 ПРАТ “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК”, 02132645, заступник головного бухгалтера 10.04.2020, на 3 роки
Опис:

До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов’язки визначенi Статутом, Положенням про Ревiзора. Обов’язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.

 

Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

Посади протягом попереднiх 5 рокiв:  Ревiзор в товариствi (попереднє обрання 25.04.2014, 14.04.2017), заступник головного бухгалтера ПрАТ”ЧРМК” до 17.05.2017, iнформацiя щодо мiсця роботи в даний час не надана посадовою особою.

 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів  (протокол вiд 10.04.2020)  припинено повноваження в зв’язку з закінченням терміну їх дії.

6 Головний бухгалтер Iванець Нiна Сергiївна 1964 Вища 40 ТОВ “РМК-Торгсервiс”, 25619367, головний бухгалтер ТОВ “РМК-Торгсервiс” 01.09.2011, на невизначений термiн
Опис:

До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй

Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала

Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалася. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: бухгалтер ТОВ “РМК-Торгсервiс” до 2011 року, з 01.09.2011 (наказ №73 вiд 01.09.2011) – головний бухгалтер в товариствi.

 

 

7 Ревiзор Нестеренко Елла Петрiвна 1978 Вища 25 ПРАТ “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК”, 02132645 10.04.2020, на 3 роки
Опис:

До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов’язки визначенi Статутом, Положенням про Ревiзора. Обов’язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.

 

Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

Посади протягом попереднiх 5 рокiв:  З 17.10.2011 р. по 29.02.2016 р. ТОВ “Чернiгiв Продакшен ЛТД” – головний бухгалтер, з 01.08.2016 р. по 30.11.2016 р. ПАТ “Чернiгiвгаз” бухгалтер 2 категорiї центральної бухгалтерiї, з 09.03. 2017 р. по 16.03.2018 р. ФОП Юденок А.В. бухгалтер, з 17.07.2018 р. по даний час ПрАТ “Чернiгiвський РМК” економiст з фiнансовї роботи.

 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів  (протокол вiд 10.04.2020)  обрано на посаду Ревізора.

 

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович 8 497 30,1676 8 497 0
Голова наглядової ради Тарасовець Ольга Панасiвна 17 467 62,0145 17 467 0
Член Наглядової ради Левченко Людмила Володимирiвна 2 0,0071 2 0
Член Наглядової ради Корнiйко Олександра Миколаївна 12 0,0426 12 0
Головний бухгалтер Iванець Нiна Сергiївна 5 0,01775 5 0
Ревiзор Нестеренко Елла Петрiвна 0 0 0 0

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ООсновною метою нашого підприємства є просування інноваційного та енергозберігаючого обладнання, нових технологій, а також цікавих ідей на ринок нашого регіону. У своєму розвитку ми орієнтуємося на споживача, на те, щоб якомога краще задовольнити його потреби. Ми підтримуємо широкий асортимент обладнання.    Підриємство постійно  працює над  оптимізацією  співвідношення ціни і якості.

 

Товариство має  виробничі потужності, кваліфіковані кадри, відповідну технологічну документацію, ліцензії та сертифікати. Всі співробітники володіють багаторічним досвідом обслуговування торгово-технологічного обладнання, касових апаратів і фіскальних реєстраторів.

 

Ефективне та раціональне використання ресурсів створює умови для розвитку та забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності.

 

 

 

У 2020 році з метою розширення   номенклатури  та збільшенням  обсягів  сервісних   послуг  з обслуговування    обладнання,  проводились роботи по покращенню матеріально – технічної  бази дільниць торгово – технологічного, холодильного, касового та ваговимірювального обладнання.    Враховуючи  віковий склад   працівників Товариства,   більш активно   залучаються    до роботи   молоді  фахівці.

 

У перспективі Товариство має намір   збільшувати кількість  клієнтів, сервісних послуг, та як наслідок  кількість  працюючих сервісних інженерів.

 

Напрями економічного розвитку підприємства:

 

Виробничий – розширення номенклатури послуг;  впровадження ефективних методів нормування запасів ресурсів; розроблення графіка потреби в ресурсах;  оптимізація виробничих площ; підвищення виробничої потужності.

 

Фінансовий – зниження собівартості послуг;  пошук нових резервів зростання прибутку; пошук нових резервів зменшення збитків; оптимізація витрат на ресурси, виробництво, заробітну плату;  оптимізація втрат від настання ризиків, в тому числі фінансових; забезпечення фінансової рівноваги, стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємства у довгостроковому періоді;  забезпечення фінансової безпеки підприємства; балансування структури активів та пасивів, доходів та витрат.

 

Маркетинговий – удосконалення послуг відповідно до потреб ринку; дослідження та вихід на нові сегменти ринку; диверсифікація діяльності, пошук нових споживачів, клієнтів, партнерів.

 

Техніко-технологічний розвиток- оновлення фізично зношених та морально застарілих виробничих фондів; перехід на інноваційні технології, впровадження прогресивних технологічних процесів; підвищення якості послуг; удосконалення виробничої системи управління; впровадження ресурсозберігаючих (передовсім енергоощадних) технологій; автоматизація ручної праці; поліпшення умов праці робітників та техніки безпеки; адаптація технологій виробництва відповідно до вимог охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 1. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ “Чернігівський ремонтно  – монтажний комбінат” є правонаступником  “Чернігівського ремонтно – монтажного комбінату”, який було створено  понад 50 років потому   (1962 р.).

 

Основні   види  діяльності :

 

–           ремонт і технічне  обслуговування  електричного   устаткування;

 

–           електромонтажні роботи;

 

–           монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

 

–           надання в оренду інших машин, устаткування  та товарів  н.в.і.у.;

 

–           надання інших допоміжних  комерційних послуг, н.в.і.у.;

 

–           ремонт комп’ютерів і периферійного  устаткування.

 

Товариство здійснює монтаж холодильного, технологічного та теплового обладнання,  систем кондиціонування, пусконалагоджувальні роботи, ремонт і технічне обслуговування  РРО, ваговимірювальної техніки,  комплексну  автоматизацію  торгових підприємств,  систем безпеки.

 

Товариство здійснює свою діяльність як на території Чернігівської області так і за її межами.

 

Об’єми  реалізованих послуг у 2020 році зменшились у порівнянні з попереднім роком на 0,6%, з урахуванням зростання ціни продаж та з урахуванням зменшення об’ємів наданих послуг.

 

Основний вид оборотного активу який забезпечує своєчасне виконання зобов’язань – запаси, зокрема сировина і матеріали. Сировина і матеріали становлять 43% від усіх оборотних  активів.

 

Сума оборотних активів на кінець року збільшилась на 308,1 тис. грн.

 

Необоротні активи у структурі всіх активів становлять 59,8%.

 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

показник 2019 2020
Фінансовий результат (форма 2) +89,2 +113,6

 

Стосовно результатів фінансово- господарської діяльності  слід зазначити, що Товариство за звітний рік отримало позитивний фінансовий  результат. Спостерігається тенденція збільшення отриманого прибутку.

Результати фінансово-господарської діяльності

Показник Сума, тис. грн. без ПДВ приріст
2019 р. 2020 р.
Всього доходів 8314,9 7856,8 -6%
Чистий дохід від реалізації робіт, послуг 8095,8 7610,5 -6%
Інші доходи 219,1 246,3 +1%
Всього витрат 8206,1 7718,3 -6%
Собівартість 7035,6 6685,3 -5%
Адміністративні витрати 1164,3 971,2 -17%
Інші витрати 6,2 61,8 +16%
Фінансовий результат до оподаткування +108,8 +138,5 +27,3

Зменшення об’ємів реалізації за 2020 рікє наслідком кризових явищ та запровадження карантину внаслідок пандеміїCOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″.

Види витрат ( тис.грн)

Витрати Собівартість Адміністративні витрати Інші витрати Всього Питома вага
Амортизація основних засобів 203,8 1,1 204,9 2,6%
Матеріальні витрати 808,1 54,4 862,5 11,2%
Внески на соціальне страхування 474,2 66,2 540,4 7,0%
Основна заробітна плата 2167,0 298,0 2465,0 31,9%
Податки 1280,5 5,8 1286,3 16,7%
Інші витрати 1751,7 545,7 61,8 2359,2 30,6%
Разом 6685,3 971,2 61,8 7718,3 100%

В процесі здійснення виробничо – господарської і фінансової діяльності підприємство несе витрати, які виросли з ростом ціни на енергоносії,  паливо, комунальні  послуги

 

Інформація про основні засоби емітента (за первісною вартістю)

 

Основні засоби оцінені за історичною собівартістю та переоціненою вартістю. У звітному році оновлено основні засоби на 14,6 тис. грн. в т.ч. машини і обладнання на 2,2 тис. грн., інші основні засоби  на 12,4 тис. гривень.

 

Проведено дооцінку транспортних засобів на 117,7 тис. грн.

 

Нараховано зносу основних засобів за звітний рік 204,9 тис. грн., зносу суми дооцінки основних засобів  та безоплатно отриманих основних засобів – 150,9 тис. грн.

 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,54 тобто основні засоби зношені на 54 відсотки.

 

Інформація щодо вартості чистих активів

 

Вартість чистих активів становить 2078,3 тис. грн. та перевищує розмір статутного капіталу на 1964,2 тис. грн., що відповідає нормам чинного законодавства України.

 

Інформація про дебіторську заборгованість та  зобов’язання емітента

 

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 р. по ПрАТ “Чернігівський РМК” становила 481,8 тис. грн., що на 44,4 тис. грн. менше порівняно з заборгованістю на початок року.

 

Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 р. склала 0,4 тис. грн., що на 175,6 тис. грн. менше порівняно з минулим роком.

 

Простроченої заборгованості по розрахунках з бюджетом та органами соціального страхування станом на 31.12.2020 р. товариство не має.

 

Прострочена заборгованість по заробітній платі відсутня.

 

 

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи не укладались, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було.

 

 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Операцiї хеджування протягом 2020 року не використовувались.

 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Фінансовий ризик – це ризик, пов’язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).

 

Фінансові ризики насамперед пов’язані зі змінами на фінансовому ринку та змінами в економіці. Це можуть бути зміни процентних ставок, валютних курсів, зміни в діяльності галузі або конкретного позичальника. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. Кредитами банків Товариство не користується.До фінансових ризиків відносять:

 

– ринковий ризик,

 

– ризик втрати ліквідності, наші коефіцієнти

 

– кредитний ризик,

 

-ризик грошових потоків.

 

Мета управління фінансовими ризиками є їх мінімізація або мінімізація  їхніх наслідків.

 

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

 

Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов’язань.

 

Система управління ризиками включає:

 

–           Ідентифікацію ризиків ( виявлення),

 

–           Оцінку ризиків ( розрахунок величини збитків, яких може зазнати підприємство),

 

–           Нейтралізацію ризиків ( створення резервів сумнівних боргів, страхування, створення резервного фонду).

 

Схильність Підприємства до ризиків:

 

До цінових ризиків  – підприємство функціонує у нестабільному середовищі і не володіє повнотою інформації про контрагентів.Джерелом цінового ризику є виникнення відхилень від нормальних умов функціонування у виробничій галузі, що призводить до відхилення ціни продукту підприємства від її очікуваного значення. До факторів виникнення ризику Підприємство відносить забезпеченість трудовими ресурсами, виробничими необоротними та оборотними фондами, загальну економічну ситуацію, нормативно-правові акти. Використання фізично застарілих основних фондів виробничого призначення, по-перше, гальмує виробництво сучасної продукції; по-друге, зношеність, насамперед, наднормативно активної частини основних фондів призводить до частих поломок і зупинки устаткування. У результаті знижується якість продукції та збільшуються витрати на її виробництво, що, у свою чергу, веде до її подорожчання.

 

До кредитного ризику -фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Підприємства – це грошові кошти та їх еквіваленти ,дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.Грошові кошти розміщуються у фінансових інститутах, які на момент відкриття рахунку мають мінімальний ризик дефолту. Станом на кінець року Товариство не має сумнівної дебіторської заборгованості. Керівництво підприємства вважає кредитний ризик мінімальним.

 

До ризику ліквідності- або втрати можливості погасити свої зобов’язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво підприємства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Підприємство ліквідне, здатне розрахуватися за своїми поточними зобов’язаннями при настанні терміну їх погашення.

 

Ризику грошових потоків – підприємство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов’язань. Підприємство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності.

 

 

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 ЗУ “Про акцiонернi товариства” питання затвердження принципiв корпоративного управлiння  товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння не наводиться.

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Узв’язку з цим, посилання на зазначені кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя про дотримання чи недотримання кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року не надається, оскiльки  кодекс корпоративного управлiння в товариствi не приймався (не затверджувався).

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів річні позачергові
X
Дата проведення 10.04.2020
Кворум зборів 100
Опис Перелік питань, що розглядалися :

 

1.         Про затвердження кількісного складу, обрання членів лічильної комісії, включаючи голову комісії.

 

2.         Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 

3.         Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту  проведення загальних зборів та затвердження порядку голосування на загальних зборах товариства.

 

4.         Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

5.         Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2019   рік.

 

6.         Розгляд звіту Ревізора за 2019  рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019  рік.

 

7.         Затвердження річного звіту товариства за 2019   рік.

 

8.         Розподіл чистого прибутку 2019   року.

 

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

 

10. Обрання членів Наглядової ради.

 

11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

 

13.  Обрання Ревізора.

 

14. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

 

Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.

 

Результати розгляду питань порядку денного:

 

по питанням №№1-14 порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-14 голосували рiшення “ЗА” одноголосно.

 

Рiшення прийнятi відповідно переліку питань порядку денного:

 

1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників товариства, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів, наступний склад лічильної комісії:

 

– Голова лічильної комісії –  Іванець Ніна Сергіївна;

 

– Член лічильної комісії – Сокол Тетяна Вікторівна.

 

2. Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:

 

”          якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

 

”          кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

 

”          кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

 

3. Обрати головуючого та секретаря загальних зборів: головуючий – Тарасовець Олександр Олександрович,  секретар – Сокол Тетяна Вікторівна.

 

Затвердити регламент загальних зборів.

 

4. Затвердити звіт Наглядової ради.  Роботу Наглядової ради ПрАТ “Чернігівський ремонтно – монтажний комбінат” в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

5. Затвердити річний звіт Генерального  директора Товариства за 2019 рік. Роботу  Генерального  директора в 2019  році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів.

 

6. Затвердити звіт  Ревізора за 2019  рік. Роботу  Ревізора  в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів без зауважень і додаткових заходів.

 

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

8. Затвердити прибуток, який отриманий Товариством за 2019 рік  та розподілити його наступним чином:

 

-затвердити направлення грошових коштів  на господарські потреби Товариства: на закупівлю матеріальних цінностей та технічне переобладнання основних засобів Товариства. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

 

9. Припинити повноваження діючих ( на момент проведення Загальних зборів) членів Наглядової ради. Вважати повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення.

 

10. Обрати членами Наглядової ради: Тарасовець О.П., Левченко Л.В., Корнійко О.М. Строк повноважень складу Наглядової ради визначено на 3 роки.

 

11. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора укласти та підписати договори з членами Наглядової ради. Встановити виконання обов’язків членами Наглядової ради на безоплатній основі.

 

12. .Припинити повноваження діючого ( на момент проведення Загальних зборів) Ревізора. Вважати повноваження діючого Ревізора Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення.

 

13. Обрати Ревізором Товариства: Нестеренко Еллу Петрівну. Строк повноважень Ревізора визначено на 3 роки.

 

14. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься Товариством з обраним Ревізором. Уповноважити Генерального директора укласти та підписати договір з Ревізором. Встановити виконання обов’язків Ревізора на безоплатній основі.

 

 

 

Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстраційної комісії обрано простою більшістю голосів на першому засіданні перед загальними зборами.

 

Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.

 

Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах відбувалося бюлетенями, таємне голосування.

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити)

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (зазначити)

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити) позачерговi збори не скликалися та не проводилися

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

  Так Ні
X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства нi
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликалися

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення Черговi збори вiдбулися

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi збори не скликалися

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Залежний член наглядової ради
Тарасовець Ольга Панасiвна X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради.  Скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи Наглядової ради протягом перiоду.  Повноваження та обов’язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов’язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй.
Левченко Людмила Володимирiвна X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов’язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов’язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Корнiйко Олександра Миколаївна X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради До повноважень посадової особи як члена Наглядової Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов’язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов’язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Протягом 2020 року вiдбулися засiдання Наглядової ради:

 

14.01.2020 Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору. Ухвалили: обрати аудитора ТОВ “АФ”ЛАНА”

 

17.01.2020 Про затвердження змін до штатного розпису. Ухвалили: Затвердити зміни до штатного розпису з 01.02.2020 р.

 

13.02.2020

 

1. Про затвердження Порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Ухвалили:  затвердити запропоноваий порядок денний загальних зборів , що відбудуться 10.04.2020 р. 2.Підготовка до проведення загальних зборів акціонерів. Ухвалили: провести підготовчі дії по організації загальних зборів акціонерів (визначити перелік акціонерів на 20.02.2020 р., яким буде направлене повідомлення про проведення загальних зборів). Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається на 24.00 годину 06 квітня 2020 р. 3.Про призначення реєстраційної комісії. Ухвалили: Затвердити робочі органи зборів.

 

 

 

18.03.2020

 

1.Розгляд звiту Товариства за 2019 рiк.

 

Ухвалили: звiт Товариства взяти до уваги. Запропонувати загальним зборам затвердити звiт Товариства та визнати роботу задовiльною.

 

2.затвердження рiчної iнформацiї за 2019 рiк

 

Ухвалили: затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк.

 

20.02.2020

 

1.Про затвердження порядку повідомлення про збори акціонерів

 

Ухвалили:затвердити запропоноваий порядок повідомлення про акціонерні збори Товариства.

 

2.Про затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Ухвалили: затвердити запропоновані проекти рішень.

 

10.04.2020

 

1.Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

 

Ухвалили: Головою Наглядової ради обрати Тарасовець Ольгу Панасівну строком на 3 роки.

 

19.05.2020

 

1.Про затвердження змін до штатного розпису.

 

Ухвалили: Затвердити зміни до штатного розпису з 01.06.2020 р.

 

28.07.2020

 

1.Про затвердження змін до штатного розпису.

 

Ухвалили: Затвердити зміни до штатного розпису з 01.08.2020 р.

 

28.09.2020

 

1.Про затвердження змін до штатного розпису.

 

Ухвалили: Затвердити зміни до штатного розпису з 29.09.2020 р.

 

23.10.2020

 

1.Про затвердження змін до штатного розпису.

Ухвалили: Прийняти пропозицію Генерального директора щодо внесення змін до штатного розпису та введення його в дію з 26 жовтня 2020 року.

 

09.11.2020

 

1.Про затвердження змін до штатного розпису.

Ухвалили: Прийняти пропозицію Генерального директора щодо внесення змін до штатного розпису та введення його в дію з 01 грудня 2020 року.

 

25.11.2020

 

1.Про затвердження змін до штатного розпису.

Ухвалили: Прийняти пропозицію Генерального директора щодо внесення змін до штатного розпису та введення його в дію з 01 грудня 2020 року.

 

18.12.2020

 

1.Про затвердження змін до штатного розпису.

Ухвалили: Ухвалили: прийняти пропозицію Генерального директора щодо внесення змін до штатного розпису та введення його в дію з 01.01.2021 р.

 

Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Згiдно Статуту на засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови є вирiшальним

 

Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi. Діяльнсть Наглядової ради позитивно впливає на діяльність товариства.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X комiтети не створенi
З питань призначень X комiтети не створенi
З винагород X комiтети не створенi
Інше (зазначити) комiтети не створенi

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень комiтети не створенi
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності комiтети не створенi

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради Оцінка не проводилася.

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зазначити)

Спецiальнi вимоги вiдсутнi

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити) В звiтному перiодi зміни в персональному складі наглядової ради не відбувалися. Всі члени Наглядовоої ради переобрані на новий термін.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Винагороду отримує тiльки Голова Наглядової ради за контрактом

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов’язки члена виконавчого органу
Тарасовець Олександр Олександрович – Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган) Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.

 

Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний Загальним Зборам Акцiонерiв i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради обов’язковi для виконавчого органу. Виконавчий орган дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, положенням про виконавчий орган, законом, договором (контрактом).

 

Функцiональнi обов’язки: здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень та нести персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань; без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, мати право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї; вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Виконавчий орган є одноосiбним, засiдання не проводяться, рiшення приймаються Генеральним директором особисто в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством

 

Оцінка роботи виконавчого органу Виконавчий орган працює ефективно. Звiт генерального директора розглядається Наглядовою радою та затверджується загальними зборами акцiонерiв

 

Примітки

Статутом товариства п. 11.2 обмежено повноваження виконавчого органу:

– приймати рiшення про укладення договорiв, якщо вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує в 1000  (одну тисячу) раз розмiру мiнiмальної заробiтної плати встановленого на день укладання договору, правочину, контракту.

– укладати договори оренди майна Товариства на строк та на умовах затверджених Наглядовою радою Товариства;

–  здiйснювати виключно пiсля попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства вiдчуження об’єктiв нерухомостi (у тому числi земельних дiлянок) Товариства, незалежно вiд їх вартостi.

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

В товаристві затверджено  Положення про систему внутрішнього контролю в якому описуються характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в товаристві. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи.

 

Функціонування системи внутрішнього контролю забезпечується шляхом:

 

–           розподілу обов’язків під час  здійснення діяльності,

 

–           контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю.

 

Система внутрішнього контролю включає такі елементи:

 

Бухгалтерський облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

 

Бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов’язків, нормування витрат);

 

Аудит, контроль (перевірка документів, перевірка арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій.

 

Система внутрішнього контролю охоплює всі етапи його діяльності та включає:

 

Попередній контроль, який проводиться до фактичного здійснення операцій та забезпечується підбором персоналу, вибором постачальників товарів, робіт, послуг;

 

Поточний контроль, який проводиться під час здійснення операцій і включає контроль за дотриманням законодавчих актів  та внутрішніх документів Товариства щодо здійснення господарських операцій, санкціонування операцій, порядок прийняття рішень про здійснення операцій, контроль за повним, своєчасним і достовірним відображенням операцій у бухгалтерському обліку, контроль за збереженням майна та проведення інвентаризацій;

 

Подальший контроль який проводиться після здійснення господарських операцій та полягає в перевірціобґрунтованості і правильності здійснення операцій, відповідності документів установленим формам і вимогам щодо їх оформлення, виявленні причин порушень і недоліків, перевірці повноти і достовірності даних фінансової, статистичної та податкової звітності).

 

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю введено посаду ревізора. Ревізор обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів.

 

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол  від 10.04.2020 р) ревізором обрана Нестеренко  Елла Петрівна

 

Система внутрішнього контролю забезпечується шляхом розподілу повноважень між органами корпоративного управління відповідно до Статуту та внутрішніх положень товариства.

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні ні ні так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Статут

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій ні так так так так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (зазначити)

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (зазначити) Ревiзор проводить перевiрку перед загальними зборами акцiонерiв згiдно статуту

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Тарасовець Олександр Олександрович 30,1675
2 Тарасовець Ольга Панасiвна 62,0144

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
28 166 2 202 Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України “Про депозитарну систему України” кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства (на останнiх загальних зборах) складає 2202 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Товариства враховується 25964 голосуючих простих акцiй.

Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 2202 штук. Власники цих акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України “Про депозитарну систему України” та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства.

Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства немає.

 

13.10.2014
Опис інші обмеження відсутні

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовi особи Товариства – Голова та члени наглядової ради, Генеральний директор, ревiзор.

Вiдповiдно до п.10.5.1 Статуту до складу Наглядової Ради входить три особи. Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну  цивiльну дiєздатнiсть, та /або з числа юридичних осiб – акцiонерiв. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревiзором Товариства.

 

Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється кумулятивним голосуванням. До складу Наглядової Ради обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами

Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Повноваження членiв Наглядової Ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних Зборiв протягом 3 (трьох) рокiв, якщо менший строк не встановлений рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

 

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.10.5.7 Статуту).

Вiдповiдно до п.10.5.11 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

 

Вiдповiдно до п.11.1.Статуту Генеральний директор Товариства обирається та вiдкликається Наглядовою Радою. Строк повноважень Генерального директора визначається Наглядовою Радою.

Повноваження Генерального директора Товариства припиняються одночасно з прийняттям вiдповiдногорiшення Наглядовою радою Товариства. В разi припинення повноважень Генерального директора Товариства останнiй повинен передати справи новопризначеному Генеральному директору Товариства в термiн, що не перевищує 14 календарних днiв. Цей термiн може бути продовжений Наглядовою радою Товариства в разi необхiдностi.

Пiдстави дострокового припинення повноважень Генерального директора є:

1) складання ним повноважень за особистою заявою;

2) вiдкликання за рiшенням Наглядової Ради, з пiдстав порушення трудового законодавства на умовах та в порядку передбаченому Кодексом Законiв про працю України.

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв Генерального директора;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

5) в iнших випадках, передбачених чинним законодавством, статутом, договором (контрактом).

 

Вiдповiдно до п.12.1.2. Статуту Ревiзор обирається на Загальних Зборах Акцiонерiв кумулятивним голосуванням, з числа фiзичних осiб якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть на строк 3 роки.

Пiсля закiнчення термiну обрання, повноваження Ревiзора Товариства продовжуються до наступних Загальних Зборiв Акцiонерiв ( п. 12.1.8 Статуту).

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВАРАДА (п.10.2 Статуту):

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

– Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi Збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзора;

– Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв;

– Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв за власною iнiцiативою, на вимогу Акцiонерiв, за пропозицiєю Генерального директора та в iнших випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;

–  Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

–  Прийняття рiшення про розмiщення  Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

–  Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

– Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

– Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

– Затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;

– Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;

–  Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

–  Обрання Реєстрацiйної Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

–  Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

– Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;

– Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства, прийняття рiшення про внесення змiн до цього перелiку пiсля його складення;

– Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, господарських товариствах, про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;

–  Погоджує рiшення Генерального директора про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

–  Прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним законодавством України;

–  Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря  Товариства;

–  Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;

– Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

– Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (суб’єкта оцiночної дiяльностi) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

– Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

– Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно  до чинного законодавства України;

– Визначення умов оплати працi керiвних працiвникiв Товариства i  його структурних  пiдроздiлiв;

– Прийняття рiшення про використання Резервного капiталу Товариства та контроль за використанням Резервного капiталу  Товариства;

– Визначення порядку розподiлу прибутку, порядку створення та використання фондiв Товариства, з подальшим їх затвердженням на Загальних зборах;

–  Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

– Затвердження  рiчних планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i внесення змiн до них,  розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про виконання планiв;

– Здiйснення контролю за дiями Генерального директора Товариства щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;

–   Прийняття рiшення щодо iндексацiї,  списання, лiквiдацiї основних фондiв Товариства на суму 100  тисяч гривень i бiльше;

– Прийняття рiшення з питань погiршення, полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власностi на майно (об’єкти нерухомостi, тощо), а також внесення  змiн у документацiю щодо цих прав;

–  Прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт  будiвель та споруд  Товариства, затвердження  схем  генерального розвитку Товариства та його фiлiй;

– Визначення уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься вСистемi реєстру, та обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi  Товариства;

– Затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;

– Прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень iнших дiй щодо представництва  iнтересiв акцiонерiв у  перiод мiж проведенням Загальних зборiв.

–  Прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) оренди (найму), застави та вiдчуження (продажу, дарування, передачi в управлiння тощо) нерухомого майна;

– Прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) щодо спiльної дiяльностi iз залученням основних засобiв Товариства;

–  Прийняття рiшення про укладення правочинiв та вчинення iнший дiй щодо придбання, вiдчуження (продаж, дарування, передача в управлiння тощо) майнових, корпоративних прав (акцiй, часток);

– Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) корпоративними пiдприємствами, дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування корпоративним пiдприємством, дочiрнiм пiдприємством (товариством) нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв,  корпоративних прав, – незалежно вiд цiни (вартостi) правочину; про партнерство, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток корпоративного пiдприємства, дочiрнього пiдприємства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою;

– Розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) товариства, пiдготовка для акцiонерiв пояснень до них;

– Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом або цим Статутом.

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  (п.11.2 Статуту):

До компетенцiї Генерального директора Товариства  належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

Генеральний директор Товариства, крiм вирiшення загальних питань керiвництва, має такi повноваження:

1) без довiреностi (доручення) представляє Товариство у вiдносинах з установами, пiдприємствами, органiзацiями, органами державної влади в Українi та за її межами, має право першого пiдпису на банкiвських документах, веде переговори вiд iменi Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенцiї та в порядку, визначеному цим Статутом;

2) органiзовує пiдготовку та проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, в межах встановлених законодавством;

3) здiйснює за погодженням iз Наглядовою радою Товариства розпорядження коштами фондiв Товариства;

3) видає в межах своєї компетенцiї довiреностi iншим особам, в тому числi на укладання правочинiв;

4) видає доручення (довiреностi) на представництво Товариства в органах управлiння та контролю iнших суб’єктiв господарювання;

5) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства рiшення про участь (бути засновником, учасником) Товариства в iнших господарських товариствах, об’єднаннях, органiзацiях та обрання (висування) Товариства (представникiв Товариства) до складу органiв управлiння та контролю цих суб’єктiв господарювання;

6) затверджує структуру i штатний розпис фiлiй i представництв Товариства;

7) здiйснює контроль за дiяльнiстю фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств;

8) призначає на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв та визначає умови контрактiв з цими керiвниками;

9) видає довiреностi керiвникам фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв на вчинення правочинiв та здiйснення iнших дiй у порядку, передбаченому їх положеннями або чинним законодавством;

10) вiд iменi Товариства укладає колективний договiр, дiя якого поширюється на всiх працiвникiв Товариства;

11) укладає правочини, договори, контракти, у тому числi зовнiшньоекономiчнi у вiдповiдностi з обмеженнями встановленими цим Статутом та законодавством України, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує в 1000  (одну тисячу) раз розмiру мiнiмальної заробiтної плати встановленого на день укладання договору, правочину, контракту.

12) укладає пiсля їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про заставу майна Товариства;

13) здiйснює виключно пiсля попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства вiдчуження об’єктiв нерухомостi (у тому числi земельних дiлянок) Товариства, незалежно вiд їх вартостi;

14) укладає пiсля попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про кредитування та позики у будь-якiй формi вiдповiдно до цього Статуту.

 

Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються Наглядовою Радою. Голова Наглядової Ради укладає вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором.

 

РЕВIЗОР: (п.12.1 Статуту)

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, статутом Товариства

 

Повноваження Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

з надання впевненості щодо положень

 

Звіту про корпоративне управління

 

ПрАТ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РМК”  за 2020 рік.

 

 

 

Управлінському персоналу,

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

 

 

Інформація про предмет завдання

 

Згідно з договором  № 8 від    03 березня 2021 року   ТОВ “АФ “ЛАНА” провела перевірку інформації, включеної до складу Звіту керівництва  акціонерного товариства  “Чернігівський РМК” ( далі по тексту -Товариство), що додається, та включає Звіт про корпоративне управління  за 2020 рік.

 

Звіт про корпоративне управління був підготовлений управлінським персоналом Товариства відповідно до ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” та Положення  “Про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженного рішенням НКЦПФРУ від 03.12.2013 № 2826 з подальшими змінами та доповненнями.

 

Метою завдання з надання обґрунтованої впевненості є отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок щодо інформації про предмет перевірки.

 

Перевірка проводилась з 09 березня 2021 року по 15 березня 2021 року.

 

 

 

Нами була перевірена наступна  інформація:

 

– щодо застосування та відповідності Кодексу корпоративного управління та практики корпоративного управління Товариства,

 

–  про проведені збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

 

–  про персональний склад  Наглядової ради та виконавчого органу, про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень

 

– про основні характеристики внутрішнього контролю і управління ризиками емітента,

 

– про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій емітента,

 

– про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента,

 

– про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента,

 

– про повноваження посадових осіб емітента.

 

 

 

Застосовні критерії

 

Ми перевірили інформацію на відповідність чинному законодавству України, що регулює корпоративне управління, зокрема ЗУ “Про акціонерні товариства”, ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” №3480 від 23.02.2006 р. з подальшими змінами та доповненнями, Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955, Положення  “Про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженного рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 з подальшими змінами та доповненнями і дотримання положень Статуту, внутрішніх Положень про органи корпоративного управління та положень систем внутрішнього контролю товариства.

 

Перевірка систем внутрішнього контролю та управління ризиками  проведена з метою визначення  їх основних характеристик, а не з метою оцінки та висловлення думки щодо  ефективності внутрішнього контролю.

 

Відповідальність управлінського персоналу

 

Управлінський персонал підприємства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту з корпоративного управління  відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженного рішенням НКЦПФРУ від 03.12.2013 № 2826 з подальшими змінами та доповненнями та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління , що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

 

Нашою відповідальністю є незалежне надання висновку щодо цієї інформації на основі результатів проведеної перевірки та отриманих доказів.

 

Наша фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

 

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

 

 

 

o          Опис проведеної перевірки

 

Ми провели перевірку відповідно до МСЗНВ 3000 “Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації”.

 

Перевірка передбачає виконання належних  процедур для одержання відповідних доказів щодо інформації та розкриттів у Звіті про корпоративне управління. Вибір належних процедур залежить від судження аудитора.

 

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв та відповідності стану корпоративного управління Товариства вимогам діючого законодавства.

 

 

 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 ЗУ “Про акціонерні товариства” питання затвердження принципів корпоративного управління  товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

 

 

 

У своїй діяльності Товариство керується  Статутом та чинним законодавством.

 

Нами було проведено аналітичні процедури та інспектування Статуту Товариства.

 

Отримані підтвердження проведення загальних зборів акціонерів та перелік питань і прийнятих зборами рішень.

 

Чергові річні загальні збори акціонерів проведені 10 квітня 2020 р., що відповідає вимогам  Закону України “Про акціонерні товариства ” провести річні загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Перелік питань, що були розглянуті на зборах, відповідає затвердженому порядку денному. По кожному питанню порядку денного прийняте відповідне рішення.

 

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ “Чернігівський РМК” складає 25964 штук, що становить 92,18% від загальної кількості акцій Товариства.

 

Інші власники, яким належить 2202 шт. акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору.

 

Інших  обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента не ідентифіковано.

 

 

 

Отримані запевнення та проведена перевірка інформації про персональний склад Наглядової ради та виконавчого органу.

 

Наглядова рада Товариства створена рішенням Загальних зборів Товариства 10.04.2020 р. (протокол загальних зборів від  10.04.2020 р.) у кількості  3 осіб. Голова Наглядової ради обраний рішенням Наглядової ради ( Протокол від 10.04.2020 року).

 

Виконавчий одноосібний орган Товариства  Генеральний директор обраний Наглядовою радою  (протокол  від 03.04.2017 р.).

 

Нами отримані та проаналізовані протоколи засідань та звіти Наглядової ради.

 

 

 

На нашу думку, Наглядова рада та виконавчий орган  створені та здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством , Статутом , внутрішніми Положеннями товариства.

 

 

 

Нами була отримана та проаналізована інформація з реєстру акціонерів для виявлення осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій, а також отримані відповідні письмові запевнення вищого управлінського персоналу. Інших акціонерів, крім вказаних у Звіті з корпоративного управління, які б володіли значним пакетом акцій, нами не виявлено.

 

 

 

Відповідно до положень Закону України “Про акціонерні товариства” посадовими особами Товариства  є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Ревізор акціонерного товариства.

 

Ми порівняли порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства із визначеним порядком у Статуті та Положеннях Товариства. Відхилень нами не виявлено.

 

 

 

Шляхом опитування посадових осіб товариства ми визначили їх повноваження та порівняли з повноваженнями, визначеними Статутом. Посадові особи Товариства діяли у межах визначених для них повноважень.

 

 

 

Шляхом тестування ми  визначили основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками.

 

Функціонування системи внутрішнього контролю забезпечується шляхом:

 

-розподілу обов’язків під час  здійснення діяльності,

 

– контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю.

 

Система внутрішнього контролю включає такі елементи:

 

– управлінський облік;

 

– контроль за фінансово-господарською діяльністю ( перевірки ревізором товариства, аудит фінансової звітності);

 

– розподіл повноважень між органами корпоративного управління з прийняття та затвердження  рішень.

 

 

 

Проведені процедури та отримані достатні та прийнятні докази стали основою для висловлення думки.

 

 

 

Висновок

 

На нашу думку ПрАТ “Чернігівський РМК” при складанні Звіту про корпоративне управління  дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ЗУ ” Про цінні папери та фондовий ринок”, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Звіт розкриває достовірно, в усіх суттєвих аспектах, основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, перелік осіб, які є власниками значного пакету акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах та порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, Положення  про розкриття інформації емітентами цінних паперів та внутрішніх Положень.

 

Аудитор                                                                                                             Голдіна С.М.

 

( Сертифікат аудитора серія А

 

№ 005140 від 29 березня 2002 р. )

 

15  березня  2021 р.

 

м. Чернігів, пр.-т Перемоги,39

 

Тел/факс -(066) 654 4278

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

 

емiтент не є фiнансовою установою

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Вiдсутнi -, -, – р-н, -, – 0 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Тарасовець Олександр Олександрович 8 497 30,1676 8 497 0
Тарасовець Ольга Панасiвна 17 467 62,0145 17 467 0
Усього 25 964 92,1821 25 964 0

 

 1. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна 28 166 4,05 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:

участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi  частини цього майна;

отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних Зборах Акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування

Акцiонери зобов’язанi:

дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

виконувати рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв, iнших органiв Товариства;

виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю;

оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;

не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

 

вiдсутня
Примітки:
Iншi типи акцiй вiдсутнi

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.08.1999 174/24/1/99 ЦТД НКЦПФР UA4000087720 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 4,05 28 166 114 072,3 100
Опис Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках вiдсутня. Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку. Факти лiстингу i делiстину цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнii. Протягом року додаткова емiсiя емiтентом не здiйснювалась. Випускiв iнших видiв цiнних паперiв, крiм акцiй, не було. Дострокове погашення не здiйснювалось. Викуп власних акцiй, продаж/анулювання ранiше викуплених акцiй не здiйснювався.

Чинне свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане  08.05.2012р. в зв’язку зi змiною типу та найменування товариства та визначення  iснування акцiй – бездокументарнi.

 

 

 1. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Тарасовець Олександр Олександрович 8 497 30,1676 8 497 0
Тарасовець Ольга Панасiвна 17 467 62,4145 17 467 0
Усього 25 964 92,5821 25 964 0

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2 019,3 1 796 0 0 2 019,3 1 796
  будівлі та споруди 1 378,7 1 395 0 0 1 378,7 1 395
  машини та обладнання 260,6 113 0 0 260,6 113
  транспортні засоби 94,6 78 0 0 94,6 78
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 285,4 210 0 0 285,4 210
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2 019,3 1 796 0 0 2 019,3 1 796
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2019 складає -3755,0 тис. грн., на 31.12.2020 – 3881,7 тис. грн. Ступiнь зносу 54 %. Ступiнь використання 46 %. Нарахований знос 2085,8 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. В звiтному перiодi вiдчужень основних засобiв не було. Придбано обладнання для виробничих потреб товариства:  оновлено основнi засоби на 14,6 тис. грн., в т.ч. машини і обладнання на 2,2 тис. грн., інші основні засоби  на 12,4 тис. гривень. Списано  компьютер (5,6 тис. грн.). Проведено дооцінку транспортних засобів на 117,7 тис. грн.  для приведення у вiдповiднiсть до реальної ринкової вартостi.

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основнi засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об’єкта.

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди-20 рокiв, машини та обладнання – 4-10 рокiв, транспортнi засоби – 5 рокiв.

У звiтному роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, виходячи з встановлених Товариством строкiв корисного використання основних засобiв.

 

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 2 078,3 1 997,8
Статутний капітал (тис.грн) 114,1 114,1
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 114,1 114,1
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства” Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї”. При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

 

Висновок Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 “Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва” затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 сiчня 2011 року № 25) (iз змiнами).

 

Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть Чистих активiв Товариства станом на 31.12.2020 бiльше статутного капiталу (скоригованого статутного капiталу)

 

Отже, умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу на 31.12.2020 року Товариством дотримується.

 

 

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 205,8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 474,6 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 680,4 X X
Опис Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань здiйснюється пiдприємством у вiдповiдностi зП(С)БО №11 “Зобов’язання”. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами та по соцiальному страхуванню ведуться на вiдповiдних бухгалтерських рахунках.

 

Зобов’язання за кредитами, цiнними паперами та iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та по  заробітній платі  є поточною. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 0,4 тис. грн.

 

 

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство “Полiкомбанк”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 19356610
Місцезнаходження 14013, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Молодчого, б. 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263217
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон (0462) 77-48-95
Факс (0462) 65-15-13
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть – дiяльнiсть депозитарної установи цiнних паперiв
Опис Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04071, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044-591-04-04
Факс 044-591-04-04
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Надає послуги як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. Дiє на пiдставi Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами зареєстрованими рiшенням №443 вiд 08.04.2014, рiшенням №903 вiд 25.06.2015, рiшенням вiд 14.07.17 No 553, рiшенням вiд 10.10.17 No 746, рiшенням вiд 12.12.17 No 876, рiшенням вiд 17.05.18 No 327, рiшенням вiд 12.02.19 No 61)

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <ЛАНА>
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 37418340
Місцезнаходження 14000, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4413
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.12.2010
Міжміський код та телефон (066) 6544278
Факс (0462) 4-40-89
Вид діяльності Надання аудиторських послуг емiтенту
Опис Аудиторська фiрма проводила аудиторську перевiрку емiтента: надання обгрунтованої впевненостi щодо звiту про корпоративне управлiння  Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм №4413 вiд 23.12.2010 р. сертифiкат аудитора серiя А№005140 виданий рiшенням АПУ вiд 29.03.2002р

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Акцiонерне товариство “Просто-страхування”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 24745673
Місцезнаходження 14000, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Любецька, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №569234
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг в Українi
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 206-28-85
Факс (044) 206-28-85
Вид діяльності Надання страхових послуг емiтенту
Опис Страхування автомобiлiв. Дані про дату видачі ліцензії відстуні

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”
Організаційно-правова форма Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 2875673
Факс (044) 2875673
Вид діяльності інформаційні послуги
Опис Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку. Здiйснює подання звiтностi та адмiнiстративних даних до Комiсiї. Надає послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПЕРТНА ФІРМА “ЕТАЛОН”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 21397639
Місцезнаходження 14014, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, пр. Перемоги, 47, кв. 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №457/17
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (04622) 42500
Факс (04622) 42500
Вид діяльності Оцінка
Опис Франчайзінг-партнер ФОП Усенко О.В. Дані про дату видачі сертифікату  №457/17 відстуні.

 

Здійснено оцінку транспортних засобів Товариства.

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2021.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБIНАТ” за ЄДРПОУ 02132645
Територія Чернігівська область, Новозаводський р-н за КОАТУУ 7410136600
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання за КВЕД 33.14

Середня кількість працівників, осіб: 33

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 14017, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 58, (0462)678-248, 4-24-01

 

 1. Баланс

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 2019,3 1795,9
    первісна вартість 1011 3755 3881,7
    знос 1012 (1735,7) (2085,8)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 39,3 39,3
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2058,6 1835,2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 342,2 532
    у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 485,4 481,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 28
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 9
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 40,8 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 29,2 140,9
Витрати майбутніх періодів 1170 0,9 3
Інші оборотні активи 1190 27,6 48,5
Усього за розділом II 1195 926,1 1234,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2984,7 3069,4

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 114,1 114,1
Додатковий капітал 1410 473,1 439,9
Резервний капітал 1415 16,6 16,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1394 1507,7
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1997,8 2078,3
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 121,6 310,7
III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 260,3 0
    товари, роботи, послуги 1615 176 0,4
    розрахунками з бюджетом 1620 181,8 205,8
    у тому числі з податку на прибуток 1621 1,2 0
    розрахунками зі страхування 1625 0 39,2
    розрахунками з оплати праці 1630 149,2 80,1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 98 354,9
Усього за розділом III 1695 865,3 680,4
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2984,7 3069,4

Примітки: Баланс ПрАТ складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 “Спрощена фiнансова звiтнiсть”. Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний. Станом на 31 грудня 2020 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 1795,9 тис.грн., станом на 31.12.2019 – 2019,3 тис. грн. Облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 <Основнi засоби> та обраною облiковою полiтикою пiдприємства. Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань Товариства в основному здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 <Зобов’язання>. Поточнi зобов’язання складаються з поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування, з оплати працi та з iнших поточних зобов’язань. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно, у вiдповiдностi з чинним законодавством

 

 

 1. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7610,5 8095,8
Інші операційні доходи 2120 234,1 184,1
Інші доходи 2240 12,2 35
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 7856,8 8314,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (6685,3) (7035,6)
Інші операційні витрати 2180 (971,2) (1170,5)
Інші витрати 2270 (61,8) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (7718,3) (8206,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 138,5 108,8
Податок на прибуток 2300 (24,9) (19,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 113,6 89,2

Примітки: Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 “Спрощена фiнансова звiтнiсть”. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2020 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № “Дохiд”. Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 “Витрати”. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2020 рiк Товариством отримано прибуток 113,6 тис.грн.

 

Керівник                                            Тарасовець Олександр Олександрович

 

Головний бухгалтер                           Iванець Нiна Сергiївна

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року.

 

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

 

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

 

”          належний вибiр облiкової полiтики;

 

”          подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

 

”          розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах,  але є обов’язковою вiдповiдно до вимог П(С)БО;

 

”          Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

 

”          здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

 

Керiвництво також вiдповiдає за:

 

”          створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

 

”          ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

 

”          ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

 

”          застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

 

”          запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень

 

Ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2020 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.

 

Рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини першої статтi 40-1 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
10.04.2020 10.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента