Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор Тарасовець Олександр Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.05.2014
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПрАТ “Чернiгiвський ремонтно-монтажний комбiнат”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02132645
4. Місцезнаходження
Чернігівська , Новозаводський, 14017, м. Чернiгiв, вул. Щорса, 58
5. Міжміський код, телефон та факс
(0462)678-248, 4-24-01 (0462)678-248
6. Електронна поштова адреса
snf_27@gls.cn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiнi папери України № 80 30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://cn-rmk.uaprom.net/ в мережі Інтернет 30.04.2014
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдсутня “Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, у зв”язку з тим що дана дiяльнiсть не лiцензована. У статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.

В складi рiчного звiту вiдсутнi:

– Iнформацiя про рейтингове агентство – так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.

– Iнформацiя про участь товариства у створеннi юридичних осiб – товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.

– Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – у товариствi вiдсутнiй корпоративний секретар.

– Iнформацiя про дивiденди – товариство протягом звiтного року не виплачувало дивiденди.

– Iнформацiя про облiгацiї емiтента – так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.

– Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

– Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.

– Iнформацiя щодо особливої iнформацiї – так як особлива iнформацiя не виникала.

– Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.

– Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН – так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.

– Звiт про стан об’єкта нерухомостi – так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПрАТ “Чернiгiвський ремонтно-монтажний комбiнат”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 100887
3. Дата проведення державної реєстрації
18.08.1995
4. Територія (область)
Чернігівська
5. Статутний капітал (грн)
114072.3
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
43.21 Електромонтажнi роботи
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування
95.11 Ремонт комп’ютерiв i периферiйного устатковання
10. Органи управління підприємства
Акцiонерними товариствами не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ “Полiкомбанк”
2) МФО банку
353100
3) поточний рахунок
26000000401
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасовець Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 001478 27.06.1995 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “РМК-Торгсервiс” – директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
03.04.2012 5 рокiв
9) Опис
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.Стаж кервної роботи – 10 роки. Попередня посада, яку займала особа:ТОВ “РМК-Торгсервiс” – директор
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасовець Ольга Панасiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 487313 13.03.1998 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Спостережної ради ЗАТ “ЧРМК”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.Стаж кервної роботи – 3 роки. Попередня посада, яку займала особа: Голова Спостережної ради ЗАТ “ЧРМК”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 793079 19.04.2000 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Спостережної ради ЗАТ “ЧРМК”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.Стаж кервної роботи – 3 роки. Попередня посада, яку займала особа: Член Спостережної ради ЗАТ “ЧРМК”
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнiйко Олександра Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 590553 05.01.1999 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Чернiгiвський вечiрнiй механiко технологiчний технiкум
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Спостережної ради ЗАТ “ЧРМК”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.Стаж кервної роботи – 2 роки. Попередня посада, яку займала особа: Член Спостережної ради ЗАТ “ЧРМК”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сета Свiтлана Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 354229 30.12.1997 Чернiгiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера ПрАТ”ЧРМК”
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.Стаж кервної роботи – 4 роки. Попередня посада, яку займала особа: заступник головного бухгалтера ПрАТ”ЧРМК”
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Тарасовець Олександр Олександрович НК 001478 27.06.1995 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 18.04.2011 7980 28.3320 7980 0 0 0
Голова наглядової ради Тарасовець Ольга Панасiвна НК 487313 13.03.1998 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 18.04.2011 17467 62.0145 17467 0 0 0
Член Наглядової ради Левченко Людмила Володимирiвна НК 793079 19.04.2000 Деснянським ВМ УМВС у Чернiгiвськiй областi 2 0.0071 2 0 0 0
Член Наглядової ради Корнiйко Олександра Миколаївна НК 590553 05.01.1999 Новозаводським ВМ УМВС у Чернiгiвськiй областi 12 0.0426 12 0 0 0
Усього 25461 90.3962 25461 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Юридичнi особи, якi володiють бiльш нiж 10 % акцiй вiдсутнi – – – – – 0 0.00000000000 0 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Тарасовець Олександр Олександрович НК 001478 27.06.1995 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 18.04.2011 7980 28.33200000000 7980 0 0 0
Тарасовець Ольга Панасiвна НК 487313 13.03.1998 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 18.04.2011 17467 62.01450000000 17467 0 0 0
Усього 25447 90.3465 25477 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 89.4
Опис Питання порядку денного :
1.Обрання робочих органiв загальних зборiв.
2.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
3.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.
7.Про Статутний капiтал Дочiрнiх пiдприємств.
Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв. Обрано лiчильну комiсiю. 2. Затверджено звiт Товариства за 2012 рiк. 3 Розподiлено збитки Товариства за 2012 рiк. 4.Затверджено звiт Наглядової ради. 5. Затверджено звiт Генерального директора. 6.Затверджено звiт Ревiзора.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.08.1999 174/24/1/99 ЦТД НКЦПФР UA4000087720 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 4.050 28166 114072.300 100.000000000000
Опис На бiржах та ПФТС акцiї не продавались. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1203.9 1406.2 0.000 0.000 1203.9 1406.2
будівлі та споруди 961.6 1125 0.000 0.000 961.6 1125
машини та обладнання 3.7 3.5 0.000 0.000 3.7 3.5
транспортні засоби 37.1 35.4 0.000 0.000 37.1 35.4
інші 214.1 242.3 0.000 0.000 214.1 242.3
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 1203.9 1403.2 0.000 0.000 1203.9 1403.2
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв кiнець звiтного року становить 2224,4 тис.грн., знос – 818,2 тис.грн. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби мають ступiнь зносу 37 %. Обмежень щодо користування основними засобами товариство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1393.4 1234.8
Статутний капітал (тис. грн.) 114.100 114.100
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 114.100 114.100
Опис Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до ?Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiоенрних товариств?, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004.
Висновок Станом на 31.12.2013 року розмiр “чистих активiв” пiдприємства складає 1393,4 тис.грн.
Статутний капiтал пiдприємства станом на кiнець звiтного перiоду дорiвнює 114,1 тис.грн.
Рiзниця мiж двома показниками складає 1279,3 тис.грн., тобто “чистi активи” перевищують розмiр статутного капiталу пiдприємства.
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов’язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання X 1033.3 X X
Усього зобов’язань X 1033.3 X X
Опис: Додаткова iнформацiя вiдсутня.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЛАНА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 37418340
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 14032, м.Чернiгiв, вул. Доценко 13/52
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4413 23.12.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** – – – –
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 2 1
3 2011 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): прийняття рiшення щодо дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались
Інші (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не плануємо

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство ПрАТ “Чернiгiвський ремонтно-монтажний комбiнат” за ЄДРПОУ 02132645
Територія за КОАТУУ 7410136600
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 34.14
Середня кількість працівників 42
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса м. Чернiгiв, вул. Щорса, 58

 

Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2013 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 4.3 0
Основні засоби:
– залишкова вартість 030 1203.9 1406.2
– первісна вартість 031 1945.6 2224.4
– знос 032 ( 741.7 ) ( 818.2 )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
– первісна вартість 036 0.0 0.0
– накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 356.0 356.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 1564.2 1762.2
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 75.9 154.4
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість 160 397.7 370.9
– первісна вартість 161 397.7 370.9
– резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.2 20.5
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 142.9 60.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті 230 0.2 10.1
– у тому числі в касі 231 0.0 0.2
– в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 3.3 24.8
Усього за розділом II 260 620.2 640.7
III. Витрати майбутніх періодів 270 78.8 23.8
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 2263.2 2426.7

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 114.1 114.1
Додатковий вкладений капітал 320 401.4 401.4
Резервний капітал 340 16.6 16.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 702.7 861.3
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 1234.8 1393.4
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 59.9 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 750.3 687.0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з бюджетом 550 73.1 48.0
– зі страхування 570 29.6 18.4
– з оплати праці 580 66.4 67.5
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов’язання 610 49.1 212.4
Усього за розділом IV 620 1028.4 1033.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 2263.2 2426.7

 

Примітки
Керівник Тарасовець Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Iванець Нiна Сергiївна

 

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5454.4 3969.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 909.0 ) ( 661.6 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 4545.4 3308.0
Інші операційні доходи 040 4.6 0.0
Інші доходи 050 0.0 18.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 4550.0 3326.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 3878.3 ) ( 2771.7 )
Інші операційні витрати 090 ( 512.9 ) ( 592.5 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 0.0 ) ( 53.8 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 4391.2 ) ( 3418.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 158.8 -91.9
Податок на прибуток 140 ( 0.0 ) ( -3.7 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 158.8 -95.6
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0

 

Примітки
Керівник Тарасовець Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Iванець Нiна Сергiївна