Повідомлення про проведення загальних зборів 14.04.2016

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016
Дата публікації 25.02.2016 09:36:28
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “Чернігівський ремонтно – монтажний комбінат”
Юридична адреса* 14017, м. Чернігів, вул. Щорса, буд. 58
Керівник* Тарасовець Олександр Олександрович – Генеральний директор. Тел: (0462) 678-248
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

«Приватне акціонерне товариство “Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат”

(код за ЄДРПОУ 02132645, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 14 квітня 2016 року о 09:30 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернігів, 14017 (каб. 1 в будинку адміністрації). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 14 квітня 2016 року з 09:00 до 09:25 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – ПАТ «Полікомбанк» (м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:  08 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.      Про затвердження кількісного складу, обрання членів лічильної комісії, включаючи голову комісії.

2.      Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів та затвердження порядку голосування на загальних зборах Товариства.

3.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

4.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2015 рік.

5.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

6.      Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.

7.      Розподіл чистого прибутку 2015 року.

8.       Про затвердження вчинених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів.

 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернігів, 14017 (приймальня) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович, тел. (0462) 678-248.

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний

2015 рік

Попередній

2014 рік

Усього активів 2518,9 2532,4
Основні засоби 2240,7 2236,2
Довгострокові фінансові інвестиції 356 356
Запаси 132,3 111,0
Сумарна дебіторська заборгованість 478,0 440,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 54,8
Нерозподілений прибуток 808,2 802,9
Власний капітал 401,4 401,4
Статутний капітал 114,1 114,1
Довгострокові зобов’язання 63,7
Поточні зобов’язання 198,0 212,4
Чистий прибуток (збиток) 5,3 – 58,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28166 28166
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 43 42

Наглядова рада ПрАТ «Чернігівський РМК»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2016
(дата)