Повідомлення про проведення загальних зборів 15.04.2015

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.04.2015
Дата публікації 03.03.2015 15:09:28
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “Чернігівський ремонтно – монтажний комбінат”
Юридична адреса* 14017, м. Чернігів, вул. Щорса, буд. 58
Керівник* Тарасовець Олександр Олександрович – Генеральній директор. Тел: (0462) 678-248
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
«Приватне акціонерне товариство “Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат” (код за ЄДРПОУ 02132645, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 15 квітня 2015 року о 09:30 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернігів, 14017 (каб. 1 в будинку адміністрації). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 15 квітня 2015 року з 09:00 до 09:25 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 08 квітня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 рік.
Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2014 рік.
7. Розподіл чистого прибутку 2014 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернігів, 14017 (приймальня) у робочі дні з 09:00 до 12:00.
В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів.
Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович, тел. (0462) 678-248.

Page1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральній директор Тарасовець Олександр Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2015
(дата)