Особлива інформація емітента 24.12.2014

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.12.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Чернiгiвський ремонтно-монтажний комбiнат”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14017 м. Чернiгiв вул. Щорса, буд. 58
4. Код за ЄДРПОУ 02132645
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 678-248, 678-248
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.12.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа” Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
0 22.12.2014 24.12.2014 фiзична особа 28.332 29.4078
Зміст інформації:
Емiтент 24.12.2014 одержав вiд депозитарної установи – Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Дата змiни: 22.12.2014. Пакет акцiй фiзичної особи збiльшився з 7980 шт. на 303 шт. до 8283 шт., при цьому розмiр частки збiльшився з 28,3320 % до 29,4078 % статутного капiталу емiтента.