Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 13.06.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.06.2016
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Чернiгiвський ремонтно-монтажний комбiнат”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14017, м. Чернiгiв, Чернiгiвська обл., вул. Щорса, буд. 58
4. Код за ЄДРПОУ
02132645
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 678-248, (0462) 678-248
6. Електронна поштова адреса
info@cnrmk.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.06.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 111 (2365) Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” 13.06.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://cnrmk.com.ua в мережі Інтернет 13.06.2016
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа” Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 08.06.2016 фiзична особа д/в 29.4078 29.8125
Зміст інформації:
Емiтент 08.06.2016 одержав вiд депозитарної установи – Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Дата змiни: 07.06.2016.
Пакет акцiй фiзичної особи збiльшився з 8283 шт. на 114 шт. до 8397 шт. При цьому розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 29,4078 % до 29,8125 %, а розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй збiльшився з 31,9019 % до 32,3409 %.