Повідомлення про проведення загальних зборів 14.04.2017

Приватне акціонерне товариство “Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат” (код за ЄДРПОУ 02132645, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 14 квітня 2017 року о 09:30 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернігів, 14017 (каб. 1 в будинку адміністрації). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 14 квітня 2017 року з 09:00 до 09:25 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – ПАТ «Полікомбанк» (м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:  10  квітня 2017 року.

Порядок  денний.

 1. Про затвердження кількісного складу, обрання членів лічильної комісії, включаючи голову комісії.
 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів та затвердження порядку  голосування  на загальних зборах товариства.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл чистого прибутку 2016 року.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 9. Обрання членів Наглядової ради.
 10. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
 12. Обрання Ревізора.
 13. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
 14. Про затвердження Статуту ПрАТ «Чернігівський ремонтно – монтажний комбінат» в новій редакції.
 15. Про затвердження вчинених товариством  значних  правочинів та попереднє  схвалення  значних правочинів,  які можуть вчинятися товариством протягом одного  року з  дня  проведення  загальних зборів.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернігів, 14017 (приймальня) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович, тел. (0462) 678-248.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщені проекти рішень  щодо кожного з питань порядку денного: http://cnrmk.com.ua/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернігівський ремонтно – монтажний комбінат»

(тис.грн. )

Найменування показника період
2016 2015
Усього активів 2704,7 2518,9
Основні засоби 2828,8 2240,7
Довгострокові фінансові інвестиції 356 356
Запаси 215,8 132,3
Сумарна дебіторська заборгованість 387,4 478,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 45,0 0,7
Нерозподілений прибуток 851,9 808,2
Власний капітал 401,4 401,4
Статутний капітал 114,1 114,1
Довгострокові зобов’язання 71,7 63,7
Поточні зобов’язання 202,8 198,0
Чистий прибуток (збиток) 43,7 5,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28166 28166
Кількість акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 43 43

Наглядова рада ПрАТ «Чернігівський РМК»