Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань загальних зборів 14.04.2017

 Проект  порядку денного  з проектами рішень щодо кожного з питань:

 

 1. Про затвердження кількісного складу, обрання членів лічильної комісії, включаючи голову комісії.

Проект рішення:

 1. Ообрати з числа працівників товариства, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів, наступний склад лічильної комісії:

– Голова лічильної комісії –  Іванець Ніна Сергіївна;

– Член лічильної комісії – Сокол Тетяна Вікторівна.

 

 

 1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів та затвердження порядку  голосування  на загальних зборах товариства.

Проект рішення:

1.Обрати головуючого та секретаря загальних зборів: головуючий – Тарасовець Олександр Олександрович та секретар – Сокол Тетяна Вікторівна.

 

 

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради.
 2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернігівський ремонтно – монтажний комбінат» в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

 

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
 2. Роботу Генерального директора в 2016  році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів.

 

 

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік.
 2. Роботу Ревізора в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів.

 

 

 1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

 1. Розподіл чистого прибутку 2016 року.

Проект рішення:

 1. Затвердити прибуток, який отриманий Товариством за 2016 рік, та розподілити його наступним чином:

– затвердити направлення грошових коштів на господарські потреби Товариства: на закупку матеріальних цінностей та  технічне  переобладнання основних засобів Товариства.

 1. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2016 році не нараховувати та не виплачувати.

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

 1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 14.04.2017 р.) голови Наглядової ради  Товариства – Тарасовец О.П. та членів Наглядової ради – Левченко Л.В., Корнійко О.М.
 2. 2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 14.04.2017 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 14.04.2017 р.

 

 

 1. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

 1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада в складі НР

 

Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1 Тарасовець О.П. Член ради надано
2 Левченко Л.В. Член ради надано
3 Корнійко О.М. Член ради надано

 

 1. У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Строк повноважень складу Наглядової ради визначено терміном на 3 (три) роки.

 

 1. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з обраними членами Наглядової ради.
 2. Уповноважити Генерального директора у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між товариством та обраними членами Наглядової ради.
 3. Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

 

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення:

 1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 14.04.2017 р.) Ревізора Товариства Сета С.Ю.
 2. Вважати повноваження діючого (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 14.04.2017 р.) Ревізора Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 14.04.2017 р.

 

 

 

12.Обрання Ревізора.

Проект рішення:

 1. Обрати Ревізором Товариства Сету С.Ю.
 2. Строк повноважень Ревізора Товариства визначено терміном на 3 (три) роки.

 

 

 1. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

Проект рішення:

 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Ревізором.
 2. Уповноважити Генерального директора у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між товариством та обраним Ревізором.
 3. Встановити виконання обов’язків обраним Ревізором за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

 

 

 1. Про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства   ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції.
 2. Надати повноваження  Генеральному  директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ» Тарасовець Олександру Олександровичу вжити всіх необхідних дій для державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції, для чого, залучити третіх осіб, зокрема для державної реєстрації  Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ» у новій редакції, а також для отримання виписок, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

 

 

 1. Про затвердження вчинених товариством значних  правочинів та попереднє схвалення  значних правочинів,  які можуть вчинятися товариством  протягом одного  року з  дня проведення  загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством, в особі Генерального директора товариства, протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю товариства, а саме договори купівлі-продажу, договори про надання послуг, договори лізингу , кредитні договори, договори про надання кредиту у формі овердрафту, договори застави та іпотечні договори без встановлення обмежень по гранично допустимій сукупній вартості цього правочину, за умови їх попереднього погодження Наглядовою радою товариства.
 2. У період з 15.04.2017 року і до 15.04.2018 року (включно), Наглядовій раді Товариства розглядати питання про надання згоди на вчинення Товариством, в особі Генерального директора, значних правочинів.
 3. Значні правочини, на вчинення яких надано схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після надання Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.