Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

«Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Чернiгiвський ремонтно-монтажний комбiнат”
  2. Код за ЄДРПОУ: 02132645
  3. Місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 58, м. Чернiгiв, Чернiгiвська обл., 14017
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 678-248, (0462) 678-248
  5. Електронна поштова адреса: info@cnrmk.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cnrmk.com.ua
  7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення

За рішенням Наглядової ради товариства (протокол вiд 03.04.17) вiдповiдно до Статуту припинено повноваження Генерального директора Тарасовця Олександра Олександровича. Вiн перебував на цiй посадi з 03.04.12, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 30,1676% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням Наглядової ради товариства (протокол вiд 03.04.17) вiдповiдно до Статуту обрано Генеральним директором Тарасовця Олександра Олександровича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний з 03 квітня 2017 року терміном на 7 (сім) років, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 30,1676% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом протягом останнiх 5 рокiв: з 03.04.12 Генеральний директор ПрАТ “Чернiгiвський ремонтно-монтажний комбiнат”.

ІІІ. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади:

Генеральний директор                             Тарасовець Олександр Олександрович

03.04.2017»