Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Скачати
Скачати

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 
10.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор       Тарасовець Олександр Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБIНАТ”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14017, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. I. Мазепи, буд. 58
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
02132645
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 678-248 (0462) 678-248
6. Адреса електронної пошти
info@cnrmk.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ “АРIФРУ”
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://cnrmk.com.ua/  
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2020 припинено повноваження Ревiзор Сета Свiтлана Юрiївна 0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) на пiдставi Закону України “Про акцiонернi товариства” припинено повноваження Ревiзора Сети Свiтлани Юрiївни в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Вона перебувала на посадi з 14.04.2017, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента.
10.04.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Тарасовець Ольга Панасiвна 62.0145
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) на пiдставi Закону України “Про акцiонернi товариства” припинено повноваження: Голова Наглядової ради – Тарасовець Ольга Панасiвна в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Вона перебувала на посадi з 14.04.2017, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 62,0145% акцiй емiтента.
10.04.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Левченко Людмила Володимирiвна 0.0071
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) на пiдставi Закону України “Про акцiонернi товариства” припинено повноваження: Член Наглядової ради – Левченко Людмила Володимирiвна в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Вона перебувала на посадi з 14.04.2017, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0071% акцiй емiтента.
10.04.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Корнiйко Олександра Миколаївна 0.0426
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) на пiдставi Закону України “Про акцiонернi товариства” припинено повноваження: Член Наглядової ради – Корнiйко Олександра Миколаївна в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Вона перебувала на посадi з 14.04.2017, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0426% акцiй емiтента.
10.04.2020 обрано Ревiзор Нестеренко Елла Петрiвна 0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) обрано Ревiзора Нестеренко Елла Петрiвна в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана на цю посаду 10.04.2020на 3 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: З 17.10.2011 р. по 29.02.2016 р. ТОВ “Чернiгiв Продакшен ЛТД” – головний бухгалтер, з 01.08.2016 р. по 30.11.2016 р. ПАТ “Чернiгiвгаз” бухгалтер 2 категорiї центральної бухгалтерiї, з 09.03. 2017 р. по 16.03.2018 р. ФОП Юденок А.В. бухгалтер, з 17.07.2018 р. по даний час ПрАТ “Чернiгiвський РМК” економiст з фiнансовї роботи.
10.04.2020 обрано Голова Наглядової ради Тарасовець Ольга Панасiвна 62.0145
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) обрано члена Наглядової ради Тарасовець Ольгу Панасiвну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана на цю посаду10.04.2020 на 3 роки, як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 62,0145% акцiй емiтента. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ “Чернiгiвський ремонтно-монтажний комбiнат”, пенсіонер. За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 10.04.2020) обрано головою Наглядової ради.
10.04.2020 обрано Член наглядової ради Левченко Людмила Володимирiвна 0.0071
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) обрано члена Наглядової ради Левченко Людмилу Володимирiвну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана на цю посаду10.04.2020 на 3 роки, як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0071% акцiй емiтента. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2012 р. по 08.06.16 – бухгалтер ПрАТ “Чернiгiвський ремонтно-монтажний комбiнат”, з 09.06.16 – пенсiонер (не працює), член наглядової ради емiтента.
10.04.2020 обрано член Наглядової ради Корнiйко Олександра Миколаївна 0.0426
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) обрано члена Наглядової ради Корнiйко Олександру Миколаївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана на цю посаду10.04.2020 на 3 роки, як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0426% акцiй емiтента. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради емiтента, пенсiонер (не працює).